Bezpieczne metody pracy w elektroenergetyce

Każdy pracodawca prowadzący kampanię, w której stanowi zagrożenie wybuchem zobowiązany jest do wykonania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Wymóg taki wynika przede wszystkim z rozporządzenia którym jest Zdecydowanie Ministra Gospodarki, Pozycji oraz Metody Wspólnej z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy pracowników pracowników na miejscach pracy, na których potrafi wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Jednocześnie należy zauważyć, że niniejszy obowiązek do polskiego prawa został wprowadzony przez tak zwaną Dyrektywę nowego rozwiązania, czyli ATEX137. Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed początkiem wymaga być przygotowany jeszcze przed przystąpieniem pracy. W przypadku kiedy stanowisko pracy czy też dania konieczne do budowania pracy staną w popularny sposób zmienione (rozbudowane bądź też przekształcone) taki te dokument musi zostać poddany przeglądowi. Podstawowym celem opracowywania takich certyfikatów jest przede wszystkim ochrona pracowników, którzy rozwijają w strefach zagrożonych wybuchem. Niniejszy dokument ma skłaniać pracodawców do przeciwdziałania budowaniu się atmosfery wybuchowej. Jej planem istnieje jeszcze zapobieganie samemu wybuchowi. Dokument zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem wymaga być urządzony wszędzie tam, gdzie na stanowisku pracy istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, na przykład tam, gdzie są takie substancje jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami albo te parami. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać takie sensacje jak: -informacje ogólne, w których powinny się znaleźć oświadczenia a też terminy dotyczące dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, -informacje szczegółowe, w magazyn których wchodzi ocena zagrożenia i i ryzyka wybuchu, sposoby zapobiegania i przeciwdziałania takiemu wybuchowi, ochrona przed jego końcami, -informacje uzupełniające, takie jak protokoły, świadectwa. Na koniec należy wspomnieć, iż dokument zabezpieczenia miejsca pracy przed początkiem może istnieć wymieszany z opinią ryzyka.